Vermeer

Gebruiksvoorwaarden

Juridische verklaring

Welkom op de website van Vermeer Corporation.

Wij verzoeken u vriendelijk de onderstaande voorwaarden in acht te nemen bij uw bezoek aan deze website. Lees ze a.u.b. zorgvuldig door, omdat u er automatisch mee akkoord gaat als u onze website gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Voor elk bezoek dat u aan deze website brengt, gelden de op dat moment van kracht zijnde voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot deze website naar eigen goeddunken, ongeacht de reden en zonder voorafgaande aankondiging te beperken, beëindigen of op te schorten.

Mededeling inzake het auteursrecht

De grafische afbeeldingen, video’s, foto’s, bestanden, knoppen, tekst en andere inhoud op deze website zijn exclusief eigendom van Vermeer Corporation en mogen, behalve voor persoonlijk of intern gebruik, niet verspreid, geframed, gespiegeld, gekopieerd of getoond dan wel gereproduceerd of verzonden worden, in om het even welke vorm, in hun geheel dan wel gedeeltelijk en ongeacht de methode, hetzij mechanisch, elektronisch, via fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeer Corporation.

Mededeling inzake handelsmerken

Deze website bevat vele van de waardevolle handelsmerken die wereldwijd eigendom van Vermeer Corporation zijn dan wel in licentie verleend of gebruikt worden teneinde de diensten en producten van uitstekende kwaliteit van Vermeer Corporation te onderscheiden. Deze handelsmerken, apparatuurontwerpen en hiermee verband houdende bedrijfseigen eigendom mogen volgens nationale en internationale wetgeving niet gekopieerd of nagebootst worden en mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vermeer Corporation.

Accu-Bale, Armor, Atlas, Bore Planner, AutoFeed II, AutoSweep, AXIS, Bio-Stick, BoreAid, BORESTORE, Catapult, Commander, DiscPro, Equipped to Do More, Firestick, Inline, Interragator, Navigator, Q3, Quick-Clip, QuickFire, Rebel, TEC, TEC 2000, TEC 2000.2, Terrain Leveler, Vermeer Compass, Vermeer Confidence Plus, het Vermeer-logo en Vermeer zijn handelsmerken van Vermeer Corporation.

 

Informatie over handelsmerken van derden

Deze website kan soms diverse handelsmerken bevatten die eigendom zijn en gebruikt worden door derden. Die handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

 

Privacymededeling

Vermeer Corporation streeft naar waarborging van uw privacy door de van toepassing zijnde wettelijke regels en strenge eerlijkheids- en integriteitsnormen te eerbiedigen. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

Beperking van aansprakelijkheid/geen garantie van juistheid van informatie

Vermeer Corporation biedt geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, links, afbeeldingen en andere items op deze website of andere websites. DERHALVE WIJST Vermeer Corporation ALLE UITDRUKKELIJKE EN EXPLICIETE GARANTIES VOOR OM HET EVEN WELKE KWESTIE IN VERBAND MET DEZE WEBSITE AF, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Vermeer Corporation herziet de informatie, diensten, producten en voorzieningen op deze website regelmatig en behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen zonder de verplichting om vroegere, huidige of toekomstige bezoekers hiervan te verwittigen. VERMEER CORPORATION IS ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF BIJKOMENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. De bovenstaande afwijzing van aansprakelijkheid geldt voor schade als resultaat van het uitblijven van prestaties, fouten, omissies, onderbrekingen of vertragingen, verwijderingen of wijzigingen, defecten, toegang of gebruik door onbevoegden, uitschakelingsmethoden (virussen, wormen of andere zaken), diefstal of vernieling ongeacht de gronden voor de actie.

 

Geen licentie(s) verleend

Met uitzondering van het uitdrukkelijk hierboven vermelde mag niets in deze worden beschouwd als overdracht van licenties of rechten volgens auteursrechten, octrooien of handelsmerken van Vermeer Corporation.

Door gebruikers gegenereerde inhoud, inzendingen, beoordelingen, feedback en ander op de site geplaatst materiaal

Als u opmerkingen, ideeën, suggesties, informatie, bestanden, afbeeldingen, foto’s, video’s of ander materiaal (gebruikergegenereerde inhoud) naar ons of deze website stuurt, uploadt of plaatst, verklaart u bij deze geen gebruikergegenereerde inhoud te verstrekken die (1) kwetsend, schimpend, lasterlijk, onwettig, obsceen, bedreigend, intimiderend, frauduleus, pornografisch of schadelijk is of die zou kunnen aanzetten tot crimineel of onethisch gedrag, (2) een overtreding vormt van of inbreuk maakt op de privacy, het auteursrecht, handelsmerken, vormgeving, handelsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten van personen of entiteiten, of (3) een virus of andere schadelijke component bevat of doorgeeft. U verklaart geen contact op te zullen nemen met andere websitegebruikers via ongewenste e-mails, telefoontjes, mailings of andere communicatiemethoden. Vermeer heeft het royaltyvrij, onherroepelijk, overdraagbaar recht en dito toestemming om de gebruikergegenereerde inhoud naar eigen goeddunken te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren, wijzigen, in zijn geheel verwijderen, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van afgeleide werken en/of het wereldwijd verkopen en/of verspreiden van die gebruikergegenereerde inhoud, en/of om die gebruikergegenereerde inhoud te verwerken in om het even welke vorm, welk medium of welke technologie dan ook. Vermeer is geenszins verplicht om (1) gebruikergegenereerde inhoud vertrouwelijk te bewaren; (2) u een vergoeding te betalen voor gebruikergegenereerde inhoud; of (3) te reageren op gebruikergegenereerde inhoud.

Vermeer is niet verplicht om de geplaatste gebruikergegenereerde inhoud regelmatig te controleren maar behoudt zich het recht voor om gebruikergegenereerde inhoud die naar de website is verzonden te monitoren en te bewerken of verwijderen. U verleent Vermeer het recht op gebruik van de naam die u opgeeft in verband met gebruikergegenereerde inhoud. U verklaart geen vals e-mailadres te zullen gebruiken, u niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, en geen andere misleidende praktijken te gebruiken om de herkomst van de gebruikergegenereerde inhoud te verbergen. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikergegenereerde inhoud die u op deze website plaatst. Vermeer en haar dochterondernemingen aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gebruikergegenereerde inhoud die door u of derden is verstrekt.

ZONDER BEPERKINGEN TE STELLEN AAN HET BOVENSTAANDE KAN GEBRUIKERGEGENEREERDE INHOUD VIDEO’S EN FOTO’S OMVATTEN DIE HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN AFBEELDEN, EN OPMERKINGEN OF SUGGESTIES OVER HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN. VERMEER IS NIET VERANTWOORDELIJK, EN WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF, VOOR ALLE GEBRUIKERGEGENEREERDE INHOUD, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, MATERIËLE SCHADE, LICHAMELIJK LETSEL EN ONRECHTMATIGE DOOD. U AANVAARDT ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO’S VAN HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP GEBRUIKERGEGENEREERDE INHOUD DIE DOOR DERDEN OP DEZE WEBSITE IS GEPLAATST.

U verklaart Vermeer te zullen beschermen tegen en vrijwaren voor alle aanspraken, schadeclaims en onkosten van derden (inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand) tegen of opgelopen door Vermeer die voortvloeien uit gebruikergegenereerde inhoud die u op deze website plaatst of hebt laten plaatsen.

ALS U MATERIAAL NAAR VERMEER CORPORATION STUURT

Alle opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en andere informatie die u via deze website naar Vermeer Corporation stuurt, worden en blijven eigendom van Vermeer Corporation. U begrijpt dat dit het volgende inhoudt:

  • Vermeer Corporation hoeft dit ingediende materiaal niet als vertrouwelijke informatie te behandelen.
  • U kunt geen aanspraken doen gelden jegens Vermeer Corporation voor het gebruik van de ideeën die u indient (inclusief doch niet beperkt tot ideeën over producten, productiemethoden, technische zaken of adverteren).
  • Als Vermeer Corporation het door u ingediende materiaal (of vergelijkbaar materiaal) gebruikt, hoeft Vermeer Corporation u of anderen hiervoor niet te betalen. Vermeer Corporation is exclusief eigenaar van alle huidige en toekomstige rechten op materiaal van welke aard dan ook.
  • Vermeer Corporation mag het ingediende materiaal voor elk gewenst doel gebruiken, zonder u of iemand anders hiervoor te compenseren.

U bevestigt dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de informatie die u verstrekt. U bevestigt tevens dat Vermeer Corporation NIET aansprakelijk is voor claims dat de door u verstrekte informatie wetten overtreedt of inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot laster, het recht op privacy of openbaarmaking, handelsmerken, auteursrechten of consumentenbescherming.

 

Links naar websites van derden

Via de links op deze website verlaat u de website van Vermeer Corporation. De gelinkte sites vallen niet onder de macht van Vermeer Corporation, en Vermeer Corporation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of van links op de gelinkte websites. Vermeer Corporation verstrekt deze links slechts voor uw gemak, en opname van een link houdt geen goedkeuring door Vermeer Corporation in van de website, de informatie op die website of de producten en diensten die op die website worden beschreven.

 

Disclaimer inzake occasions

Alle informatie, producten en diensten in verband met occasions die via deze website worden bereikt, worden ‘as is’ verstrekt, zonder enkele vorm van garantie. VERMEER WIJST BIJ DEZE, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN IN VERBAND MET ZULKE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN WAT BETREFT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

 

Geschillen

Geschillen die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website worden geïnterpreteerd conform de wetten van de Amerikaanse staat Iowa, en zulke geschillen dienen te worden beslecht door het gerecht in Polk County, Iowa, VS.

Naleving van exportwetgeving:

Het is het uitdrukkelijke beleid van Vermeer om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor de producten, software en technologie van Vermeer gelden de U.S. Export Administration Regulations van het U.S. Department of Treasury; de Office of Foreign Asset Controls en andere toepasselijke Amerikaanse wet- en regelgeving inzake exportbeperkingen, en ook na export geldt voor deze producten de Amerikaanse wet inzake exportbeperking.

 

Verklaring inzake supply chain management:

Als onderdeel van ons streven een werkelijke impact te hebben op een veranderende wereld, zetten Vermeer Corporation en haar dochterondernemingen zich in voor sociaal verantwoord handelen. Dit omvat het eerbiedigen van internationaal erkende wetgeving inzake kinderarbeid en mensenhandel, en het bevorderen van diversiteit en wederzijds respect op het werk en elders. Deze verwachtingen vormen een weerspiegeling van de filosofie van Vermeer, die waarde hecht aan principes en mensen.

Wij doen bij voorkeur zaken met bedrijven en personen die deze waarden met ons gemeen hebben. Hoewel wij geen derden gebruiken om controles van onze toeleveranciers te verrichten en geen onaangekondigde audits van zulke toeleveranciers verrichten, onderhouden onze teamleden regelmatige contacten met onze toeleveranciers, verkopers en bedrijfspartners, waarbij ze deze tevens evalueren. Onze standaard leveringsvoorwaarden vereisen van deze partijen dat ze alle vigerende wetgeving eerbiedigen. Hoewel wij de teamleden bij onze afdeling Supply chain management niet direct trainen op het gebied van het bestrijden van slavernij en mensenhandel, hebben alle teamleden bij Vermeer de plicht om op eerlijke wijze zaken te doen, op een wijze die strookt met onze bedrijfsfilosofie. Ook dat is een van de manieren waarop het team bij Vermeer extra zijn best doet om een positieve, wereldwijde impact te hebben.

 

Copyright 2017

Vermeer Corporation

Alle rechten voorbehouden