Vermeer

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Vermeer International BV, hierna Vermeer genoemd, verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke wanneer u solliciteert bij onze organisatie, reageert op een vacature of anderszins interesse toont in een baan bij Vermeer. Vermeer verwerkt deze persoonsgegevens volgens de toepasselijke privacywetgeving inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring verstrekt Vermeer u informatie over de wijze waarop het persoonsgegevens verwerkt in de context van de bovenstaande activiteiten, en welke rechten u in die context kunt doen gelden.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De contactgegevens van Vermeer zijn als volgt:

Gegevens organisatie
Naam: Vermeer International BV
Bezoekadres: Nijverheidsstraat 20
Postadres: 4458 AV ‘s-Heer Arendskerke
KvK-nummer: 22022618
Telefoonnummer algemeen: 0113-272700
E-mailadres: privacy@vermeer.com
Website: www.vermeer.com

Neem contact op met onze vertegenwoordiger in de EU in geval van vragen of om uw individuele rechten uit te oefenen.

Gevolmachtigd vertegenwoordiger in de EU
Naam: Jaap Bakker
E-mailadres: privacy@vermeer.com
Telefoonnummer: 0113-272700

Doeleinden van verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door u worden verstrekt aan Vermeer of aan een persoon die verbonden is aan Vermeer via het contactformulier op deze of een andere website van Vermeer, per post of per e-mail.

Vermeer kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Het leggen en onderhouden van contact
 • Het beantwoorden van vragen die u hebt gesteld of het verstrekken van informatie waarom u hebt gevraagd
 • Het beoordelen van uw sollicitatieaanvraag (inclusief het selecteren van kandidaten voor een sollicitatieprocedure en daarop volgende procedures in verband met de sollicitatie)
 • Algemene zakelijke doeleinden (inclusief, maar niet beperkt tot het opzetten, beheren en onderhouden van een account, administratie, en fraudepreventie en beveiliging)
 • Het verwerken van eventuele klachten die u hebt, en het bijleggen van geschillen
 • Het met u doorlopen van de precontractuele fase, en het sluiten van een (arbeids)contract met u
 • Het voldoen aan legitieme verzoeken van overheid en handhavers, of anderszins om de rechten van Vermeer of anderen te beschermen.

Vermeer verwerkt de verkregen persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden. Als Vermeer uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te gebruiken, zal Vermeer contact met u opnemen om u de gelegenheid te geven bezwaar aan te tekenen tegen verdere verwerking, dan wel uw toestemming te verkrijgen. Dit wordt gedaan voordat verdere verwerking plaatsvindt, waarbij de informatie over het andere doel alsmede alle eventuele andere relevante informatie met u wordt gedeeld.

Rechtsgronden voor verwerking

Voor de verwerking in de context van elk van de bovenstaande doeleinden geldt ten minste één rechtsgrond. Deze rechtsgronden worden hieronder uiteengezet.

Toestemming

De rechtsgrond van toestemming geldt als u Vermeer vrij, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming hebt verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. Als Vermeer persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verstrekte toestemming, hebt u het recht om die toestemming op om het even welk moment in te trekken. Als de verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verstrekte toestemming, zal er geen verdere verwerking meer plaatsvinden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken. Het intrekken van toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Precontractuele maatregelen

In sommige gevallen baseren wij de verwerking op uw verzoek om maatregelen te treffen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, teneinde deze overeenkomst te kunnen sluiten. Bijvoorbeeld: voordat Vermeer een arbeidscontract met u kan sluiten, moeten een of meer van de bovenvermelde persoonsgegevens in die context worden verwerkt.

Legitieme belangen

In sommige gevallen is verwerking van uw persoonsgegevens vereist om de legitieme belangen van Vermeer of een derde partij te vertegenwoordigen. In dat geval beoordeelt Vermeer of uw belangen en basisrechten of vrijheden opwegen tegen die legitieme belangen. Alleen indien dat niet het geval is, verwerkt Vermeer uw persoonsgegevens op basis van het afwegen van belangen.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Tenslotte kan het voor Vermeer soms noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Consequenties van het niet verstrekken van persoonsgegevens

Vermeer stelt u van tevoren op de hoogte van gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Vermeer moeten worden verwerkt:

 • vanwege een wettelijke of contractuele verplichting; en/of
 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval wordt u tevens op de hoogte gesteld van de consequenties indien u mogelijk weigert om deze persoonsgegevens te verstrekken.

Vermeer maakt in de aankondiging van de vacature duidelijk welke (persoons)gegevens vereist zijn om te bepalen of u kunt solliciteren. Als u deze persoonsgegevens niet (volledig) verstrekt, staat het Vermeer vrij te besluiten dat u niet kunt solliciteren. In om het even welke fase van de sollicitatieprocedure kan om nog andere (persoons)gegevens worden gevraagd. Er wordt ook uitgelegd wat de consequenties zijn als deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Als Vermeer tenslotte besluit een arbeidscontract met u te sluiten, kan Vermeer nog steeds vereisen dat u aanvullende (persoons)gegevens verstrekt teneinde het contract te sluiten. Zelfs dan wordt uitgelegd wat de consequenties zijn als deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt.

Bewaarperioden

De bewaarperiode van de diverse door Vermeer bewaarde persoonsgegevens varieert, afhankelijk van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt en de unieke omstandigheden van uw situatie. Vermeer bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig voor het relevante doel. Voor meer informatie over het beleid voor gegevensbewaring van Vermeer en hoe lang uw gegevens bewaard kunnen worden, kunt u contact met ons opnemen (informatie hierboven vermeld).

Aanvullende informatie over openbaarmaking en verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan andere ontvangers om uw referenties te controleren (nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven) of om een beoordeling te verrichten bij een instantie naar uw keuze.
Persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen:

 • aan ons hoofdkantoor in Pella (Iowa), VS, volgens de standaard contractvoorwaarden van de EU (tussen verwerkingsverantwoordelijken) teneinde gepaste bescherming van uw persoonsgegevens te bewerkstelligen;
 • aan onze serviceaanbieders (bijv. aanbieders van cloud storage, aanbieders van achtergrondonderzoeken enz.);
 • aan onze professionele adviseurs (bijv. juristen die advies kunnen geven over zaken zoals belangenverstrengeling of andere arbeidsgerelateerde kwesties);
 • aan toezichthouders en handhavers (waar vereist volgens de toepasselijke wet, op verzoek, of naar vereist om Vermeer of anderen te beschermen).

Tenslotte zij hier gesteld dat er geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaatsvindt.

Uw rechten

De AVG voorziet in diverse rechten in verband met uw persoonsgegevens:
– het recht op inzage en kopiëring;
– het recht op rectificatie;
– het recht op vergetelheid;
– het recht op beperking van de verwerking;
– het recht op bezwaar tegen verwerking;
– het recht op dataportabiliteit;
– het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Als u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u hiervoor een verzoek indienen middels de contactgegevens in deze verklaring. NB: De bovenstaande rechten zijn geen absolute rechten. Dat houdt in dat Vermeer niet in alle gevallen verplicht is gehoor te geven aan verzoeken om een van bovenstaande rechten uit te oefenen.

Vermeer stelt u op de hoogte binnen een maand nadat Vermeer van u een verzoek inzake uitoefening van bovenstaande rechten heeft ontvangen. Vermeer vermeldt of en hoe aan uw verzoek gehoor is gegeven, en zo niet, waarom niet. Indien noodzakelijk in verband met het verzoek kan Vermeer deze antwoordperiode met een maand verlengen. In dat geval stelt Vermeer u binnen een maand op de hoogte van de periode waarin een antwoord zal worden gegeven. Het door u uitoefenen van uw recht(en) is in principe gratis.

Stuur een klacht naar de toezichthoudende autoriteit

Ondanks de zorgvuldige benadering van Vermeer zou het kunnen gebeuren dat u een klacht hebt over de manier waarop Vermeer uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. In dat geval kunt u een klacht sturen naar de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de autoriteit die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Amenderingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 februari 2021 en kan worden gewijzigd. Zulke wijzigingen worden tijdig en duidelijk op deze website aangekondigd.

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens in deze verklaring.

‘s-Heer Arendskerke, 16 februari 2021